302

 Предмет: Привличане на хората, общностите и икономическите субекти в пограничния регион България-Румъния за участие в нейното съвместно и интегрирано рязвитие, с оползотворяване на нейните човешки, природни и екологични дадености и предимства.
Общ бюджет: 262 млн. евро, от които 217,82 млн. евро се осигуряват от ЕФРР, 42,61 млн. евро са публично национално съ-финансиране, и 1,56 млн. евро се очаква да бъдат привлечени от частния сектор.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: общини и разнообразни други публични и частни лица в пограничния район България – Румъния.
Управляващ орган: Министерство на развитието, благоустройството и жилищната политика, Румъния; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България.
Междинно звено: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат)  България – Румъния, Калараш, Румъния.

С благодарност за подкрепата на: