Ключът към партньорство за успешни фондове на ЕС

Структурните фондове и Кохезионния фонд са публични финанси, разпределени за отделните страни, с цел развитие. Тези фондове са за намаляване на различията между развитите и развиващите се региони в съответните държави. Като се има предвид тяхната големина и предназначение, средствата на ЕС са както възможност, така и риск. Ако се използват по подходящ начин, те могат да се превърнат в основен импулс за значително развитие на страната и повишаване качеството на живот. Злоупотребата с тях обаче, може да задълбочи съществуващите проблеми. Няма съмнение, че обществото трябва да се интересува от ефективното и целенасочено ползване на публичните ресурси.

Принципът на партньорство е един от основните принципи на политиката на сближаване. Той е част от законодателството на ЕС от 1988 г. насам. Приоритетите за използването на средствата трябва да се обсъждат не само на територията на Европейския съюз, или на ниво правителства. Програмирането и наблюдението, както и други етапи не трябва да се управляват единствено от държавните органи. Регионите, общините и организациите на гражданското общество трябва също да бъдат поканени в процеса на вземане на решения. Организациите на гражданското общество могат да допринесат за по-ефективно усвояване на средства по различни начини. Отделните организации са с опит в широк спектър от области като регионално развитие, опазване на околната среда или в социалната сфера. А като допълнение, присъствието им гарантира обществен контрол и увеличава прозрачността и ефективността.

За момента, Регламент (ЕО) № 1083/2006 не дава много точно правило за определяне на партньорството. То е неясено и двусмислено. Държавите-членки могат да определят как да прилагат принципа на партньорство в тяхната страна. Ние смятаме, че са необходими по-специфични правила за прилагането на принципа на партньорство и те трябва да бъдат предвидени в законодателството на ЕС. Въпреки това, дори независимо от регламента, начинът по който се осъществява партньорството и степента за възползване от него се определят от страните-членки. Ето защо, екипът на SF разработи списък от мерки, необходими за разумното прилагане на принципа на партньорство при всеки етап от използването на средствата от ЕС.

AttachmentРазмер
The_Key_to_Partnership_WEB_BG_201210.pdf485.86 KB

С благодарност за подкрепата на: