Позиция на Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз по транспортната политика на Р България през следващия програмен период 2014-2020

В Съобщение на Европейската комисия (СОМ (2011)17 окончателен) от 26.01.2011 г. се очертава ролята на регионалната политика при осъществяването на принос за изпълнението на стратегия „Европа 2020“ и по-специално на водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“. На проведеното на 17 юни 2010 г. заседание на Европейския съвет беше подчертана необходимостта от оказването на подкрепа за тази стратегия по линия на политиката на сближаване, така че икономиката на ЕС да бъде ориентирана към устойчив растеж, който води до създаване на работни места. Успешното постигане на целите по стратегия „Европа 2020“ зависи в голяма степен от приетите на местно и регионално равнище решения. Регионалната политика играе съществена роля при прехода към инвестиции за интелигентен и устойчив растеж посредством действията, които могат да бъдат подпомагани в нейните рамки с цел преодоляването на проблеми, свързани с климата, енергетиката и околната среда.

AttachmentРазмер
pozicia-transport.pdf507.94 KB

С благодарност за подкрепата на: