ОП Техническа помощ 2007-2013

 Предмет: Програмата финансира дейности за укрепване капацитета на структури за управление на средствата от ЕС на национално равнище; изграждане на ИСУН; популяризиране на европейската кохезионна политика.
Общ бюджет: 56,8 млн.евро, от които средства от ЕС в размер на 48,3 млн.евро и национално съфинансиране в размер на 8,5 млн. евро.
Бенефициенти: Оперативната програма „Техническа помощ” има конкретни бенефициенти: структури на МФ - Сертифициращ орган, Одитен орган, Централно координационно звено, Централен информационен офис, Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ” и структурите към администрацията на МС на пряко подчинение на заместник министър-председателя, отговорен за координацията на средствата от ЕС  - дирекциите „Координация и контрол върху дейностите по управление на средствата от ЕС” и „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности”.
Управляващ орган: отдел „Оперативна програма „Техническа помощ” в дирекция „Управление на средствата от ЕС” в МФ.

Проблеми: Бюджет от 56,8 млн. евро, от който са разплатени близо 5% (към 28.02.2010).

С благодарност за подкрепата на: