Структурни фондове на ЕС

Разпространи съдържание
Структурните фондове на ЕС - Новини
Обновен: преди 2 години 48 седмици

Публикувани са регламентите за новия програмен период

Пет., 12/27/2013 - 01:00
Регламентите  за Кохезионната политика през новия програмен период  2014-2020 г. са публикувани в Официалния вестник на ЕС, брой L 347 от 20.12.2013. С това законодателството на ЕС за Кохезионната политика през новия програмен период  влиза в сила. Документите може да намерите тук . 

Общини, читалище и църква ще получат още 10,4 млн. лв. от ПРСР

Съб., 12/21/2013 - 01:00
Фонд „Земеделие" одобри още 10 проекта по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности", 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 „Обновяване и развитие на населените места". Те ще получат 10,4 млн. лева от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По мярка 321 са подкрепени шест предложения със субсидия от 6 794 232 лева. Пет от тях са на общини, които ще изградят пречиствателни станции за отпадни води. Шестият проект е за ремонт на читалищен културен център в гр. Обзор.  Със средствата по мярка 322 община Пордим ще обнови улици, а община Бойчиновци - площадни пространства и детска площадка. Предвидена е и реставрацията на църквата „Св. Николай Мирликийски" в гр. Трън. Субсидията за тези проекти е 3 289 395 лева.  С други 307 405 лева по мярка 313 ДФ „Земеделие" подкрепи плановете на община Чавдар да изгради туристически увеселителен парк. 

Близо половин милиард лева, поставени пред риск от загуба, влязоха в българската икономика и българските общини в първите шест месеца на правителството

Съб., 12/21/2013 - 01:00
Настоящ програмен период Предприетите от правителството мерки за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на темповете на работа по програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, вече имат своя видим и измерим резултат. За периода от началото на мандата на правителството до 15 декември 2013 г., реално изплатените средства са в размер на повече от 2 млрд. лева, което представлява ръст от 13%. Това е приблизително една трета от постигнатото от началото на изпълнение на програмите на 1 януари 2007 г. до сега. Размерът на сертифицираните средства за периода възлиза на 900 млн. евро., което също е близо една трета от спрямо началото на периода. Към 30 май 2013 г. рискът от загуба на средства по данни на служебния кабинет възлиза на 272 312 555 евро, разпределени по следния начин: ОПОС - 29 млн. евро; ОПРР - 74 млн. евро; ОПК - 49 млн. евро; ОПРЧР - 105 млн. евро; ОПАК - 6 млн. евро; ОПТП - 9 млн. евро В резултат на предприетите от правителството мерки реално загубените средства, съгласно правилото N+2/N+3, са сведени до 35 245 658 евро и са само по 3 програми. Спасени са над 237 млн. евро или близо половин милиард лева са влезли в българската икономика и българските общини. Данните на Национален фонд към Министерството на финансите показват, че правителството успя да намали близо 8 пъти планираната в средата на годината загуба.   Нов програмен период На 8 януари 2014 г. ще се проведе обсъждане на Споразумението за партньорство за новия програмен период, като в него ще бъдат включени и последните бележки на Европейската комисия, които бяха изпратени в края на месец ноември. Планира се до края на месец януари 2014 г. проектyt на Споразумение да бъде изпратен за нови консултации с ЕК. Проекти на новите оперативни програми „Околна среда" (ОПОС), „Човешки ресурси" (ОПРЧР), „Региони в растеж" (ОПРР) и „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) бяха изпратени на Европейската комисия през месеците септември и октомври 2013 г. за провеждане на технически консултации. Подготвен е пълен вариант на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ), който  предстои да бъде изпратен за консултации до края на месец декември 2013 г. В процес на подготовка за изпращане са и проектите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Оперативна програма „Добро управление". Планира се това да стане най-късно през месец януари 2013 г. На практика повечето от тези програми са с добра проектна готовност, като Оперативна програма „Околна среда" и Оперативна програма „Региони в растеж" се изпращат на ЕК за втори и трети път. Първи вариант на Програмата за развитие на селските райони е изпратен на  ЕК в началото на декември. Първи вариант на Програмата за морско дело и рибарство също е изпратен на ЕК пред декември. България е една от първите от страните  членки представила вариант на програмата. При отчитане на напредъка на другите държави членки в процеса на подготовка на програмен период 2014-2020 г. страната ни като цяло се отличава с добра проектна готовност на своите стратегически програмни документи за следващия програмен период. Допълнителна информация можете да намерите тук . 

Фонд „Земеделие” одобри още 44 проекта по ПРСР

Вт., 12/19/2013 - 01:00
Инвестиционните предложения са по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства, 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 313 „Насърчаване на туристическите дейности", 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", 322 „Обновяване и развитие на населените места". Те ще бъдат подкрепени с 55,2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По мярка 121 фонд „Земеделие" одобри три проекта, които ще получат над 590 хил. лв. Единият е за реконструкция на помещения за отглеждане на прасета, другият предвижда създаване на 43 дка насаждения от череши, а третият е за купуване на земеделска техника, капково напояване и сондажен кладенец за отглеждането на 238 дка бадеми. По Мярка 226 е одобрен общински проект за реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на пожари - над 290 хил. лв.   Две инвестиционни предложения на сдружения и четири на общини ще бъдат подкрепени с 2,1 млн. лв.  по мярка 313. Те предвиждат създаване на постоянна изложба на местно етнографско и културно наследство и експонирането му с компютърните технологии, изграждането на спортни пътеки и спортно-туристически атракции, реконструкция на еко пътеки, купуването на сцена и оборудване към нея. Други 25 проекта ще получат над 47 млн. лв. по мярка 321. Повечето от тях са общински и предвиждат изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи и пречиствателни станции за отпадни води.  С друга част от средствата читалища ще обновят материалната си база и създадат културни мобилни центрове. С пари по мярката ще бъдат финансирани и инвестициите на две сдружения с нестопанска цел в изграждане на център за предоставяне на информационни и комуникационни услуги и в младежки център. По Мярка 322 са подкрепени седем проекта за реконструкция и модернизация на читалища и един за ремонт на църквата Св.Вмчк.Теодор Тирон в гр. Летница. Те ще получат 5,1 млн. лева. 

С благодарност за подкрепата на: