Проведе се работна среща на КУПФЕС в Бургас

 

Проект В помощ на гражданския мониториг за ефективно и екологосъобразно ползване Фондовете на Европейския Съюз в България е инициатива на организациите За Земята, Институт за зелена политика, Блулинк и ОЦОСУР, членове на Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския Съюз. Проектът се реализиращ се с подкрепата на Фонд за подкрепа на НПО 2008-2010 г. в рамките на ФМ на ЕИП.
Една от конкретните задачи стоящи пред коалицията е да се разшири територията на действие, като създадат четири нови регионални мрежи (watchdog екипи) от НПО и граждански групи по региони, Северозападния регион (СЗР), Югоизточен регион (ЮИР), Южен централен регион (ЮЦР), Югозападен регион (ЮЗР),
Във връзка с изпълнението на тази задача, Коалицията провежда срещи за идентифициране на НПО притежаващи капацитет или желание да се развиват като мониториращи (watchdog) в шестте региона на страната.
През месец март 2009 се проведе такава работна среща на тема «Гражданско участие в наблюдението на проекти финансирани от структурните фондове на ЕС» с представители на активни граждански организации от Югоизточен регион. Срещата се проведе в град Бургас със съдействието на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (http://www.bapci.org).
Срещата беше отворена за представители на Неправителствени организации от Югоизточен регион, които не искат да си затварят очите и да стоят безучастни когато около тях се пилият пари на ЕС, с които може да се гради едно по-добро бъдеще.
Целите на тази среща бяха:
•         Да представи  Коалицията за устойчиво ползване на Фондовете на Европейския Съюз (ФЕС) в България.
•         Да се разискват възможностите за разширяване ролята на коалицията в Югоизточен регион на планиране.

Среща с такава тематика досега не е провеждана в региона и представляваше интерес за НПО от Бургас, Ямбол, Елхово и Несебър. Участниците в срещата споделиха свои мнения, свързани с регионалното планиране и политика в България и  основни проблеми с програми, финансирани от ФЕС и желанието си да участват в граждански мониторинг на използването им.

На срещата беше представен и разработвания от коалицията кратък наръчник за наблюдение на ФЕС, който беше публикуван през април.
 

С благодарност за подкрепата на: