България няма визия за евробюджета! МРРБ ни връща към плановата икономика!

Kоалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз в България (КУПФЕС) за втори пореден път ще осъществи граждански мониторинг на усвояването на еврофондовете в България. Днес Коалицията представи официално плана си за участие в определянето на приоритетите на България до 2020 г. и използването на европарите у нас до 2014 г.
Коалицията ще участва интензивно в програмирането и ще изготви Вторият мониторингов доклад за усвояване на фондовете в България (есента на 2012 г.). На сайта http://www.fesbg.org/ всички НПО и отделни граждани могат да подават сигнали за нередности, свързани с европейското финансиране.

По отношение на екологичните теми, с които „ЕС се е ангажирал с ясни цели до 2020 г.:
• намаляване с 20% на емисиите на СО2,;
• 20% намаляване на използваната енергия;
• увеличаване на произведената енергия от възобновяеми източници до 20%;
• спиране загубата на биоразнообразие;
• постигане на добър екологичен статус за всички европейски речни басейни.“,

Коалицията смята, че доверието към ЕС е заложено на карта, тъй като се наблюдава сериозно финансово отстъпление от така формулираните цели. Европа се нуждае от ново развитие в посока на устойчива икономика, която да се отнася към околната среда като към ресурс, а не като пречка. Находчивото и интелигентно насочване на средствата има потенциала да увеличи възможностите за работни места [1] и бизнес и същевременно да спомогне набелязаните в стратегията „Европа 2020“ цели.

Коалицията се присъединява към исканията на европейските си колеги от неправителствения сектор и застава зад исканията за:

1. По-разумно разходване: най-малко 35% от европейския бюджет да се използва за справяне с климатичните промени и последиците, като най-малко 15% пряко или непряко, да се инвестират за опазване и възстановяване на биоразнообразието и екосистемните услуги (2). В бюджета на ЕС има субсидии за дейности, които влошават състоянието на околната среда, разхищават ресурси или увеличават парниковите емисии. Понастоящем те са около 25% от финансовата перспектива и трябва да бъдат сведени до минимум.
2. Интелигентни инвестиции: 50% от бюджета на ЕС да се влагат в сектори, подкрепящи зелената икономика (ВЕИ, енергийна ефективност, изследвания в областта на зелените технологии, качество на водата, рециклиране, опазване на природата, агро-екологични схеми, органично земеделие и др.)

До момента правителството на България не е публикувало никаква позиция по бюджетната рамка на ЕС за периода 2014 - 2020 г., с изключение на подкрепата за запазване и нарастване на директните плащания за селските стопани. Днес Европейската комисия вече публикува проекта за рамка на бюджета.

КУПФЕС установи слабости и в приоритетите за Националната програма за развитие „България 2020“ /НПР/ и предлага конкретни промени и допълнения. Като изцяло нов приоритет предлагаме „Интегрирано териториално развитие на периферните и слабо-развити райони“. Настояваме за пълна промяна на визията за околната среда, която да се фокусира върху биоразнообразието, екоситемните услуги, „зелената“ инфраструктура и климата. В приоритета за развитие на транспорта, мнението на Коалицията е за значително засливане на подкрепата за жп-транспорта.

КУПФЕС установи, че МРРБ е подготвило процеса на регионално планиране по познатия подход „отгоре-надолу” и общините ще могат да представят своите приоритети едва през 2013 г., когато всичко вече ще бъде решено на централно ниво. Това удивително напомня за плановата икономика от близкото минало! Предлагаме този процес да бъде обърнат, като разработването на общинските и интегрираните планове за градско развитие, започне още през 2011 г. Включването на местни общности в този процес е задължително условие.

Според нас процесите на планиране на НПР „България 2020“ ползването на европейските средства от 2014 са недостатъчно прозрачни. Не са ясни механизмите за включване и консултации с неправителственият сектор, както и отчитането на подадените препоръки. Изготвянето на програмните документи за 2014-2020 година е сериозен по мащаба си процес и ние смятаме, че българското правителство трябва да осигури достъп и равноправно участие на обществеността.

Наложителна е и промяната на нормативната уредба, която да регламентира принципа на партньорство и задължително включване на НПО, осигуряване на участие с право на глас, премахване на дискриминационните изисквания за избор и др.

**********

[1] Потенциално 3 млн. зелени работни места до 2020 според президента Барозо, Състояние на Съюза 2010 г., 7 Септември 2010.

[2] Екосистемни услуги са условията и процесите, чрез които екосистемите и видовете в тях поддържат съществуването на човека. Такива са например чистата вода, почвообразуването, хранителния цикъл, които поддържат биоразноообразието и производството на екосистемни продукти – морска храна, билки, дървесина, влакна, фармацефтични продукти. Екосистемни услуги могат да бъдат естественото пречистване на водата, образуването на почва, регулиране на климата,
рибни запаси и др. подобни.

[3] Пълните позиции на КУПФЕС и CEE Bankwatch за бюджета на ЕС 2014-2020, приоритетите за „България 2020“ и принципите за партньорството може да прочетете на адрес. http://www.fesbg.org/

За допълнителна информация:
Петко Ковачев, 0888 420 453, petko.kovachev@zelenite.bg
Ивайло Хлебаров, 0898 25 2303, hlebarov@bankwatch.org
Драгомир Константинов, 0888 968 580, dragokonstantinov@gmail.com

AttachmentРазмер
comments_partnership_BG_2011_June_FINAL (1).pdf136.84 KB
MFF-briefing_june_2011_BG_final.pdf120.07 KB
-2020-КУПФЕС-28.06.2011.doc26 KB

С благодарност за подкрепата на: