Участие на КУПФЕС в кръгла маса „Визия, цели и приоритети: България 2020”

Няколко представители на КУПФЕС взеха участие в кръглата маса „Визия, цели и приоритети: България 2020”, която се проведе от 10:00 ч. на 23 юни 2011 г. в „Гранитната зала” на Министерския съвет. Дискусията беше пилотна стъпка от обществените обсъждания в рамките на процеса по подготовка на Национална програма за развитие: България 2020, в съответствие с утвърдената Концепция за програмиране на развитието на Република България.

На кръглата маса взеха участие представители на синдикатите и работодателите, гражданския сектор, някои културни институции, местното самоуправление, БПЦ и др. Презентации и повече или по-малко структурирани предложения за различни аспекти на бъдещите цели и приоритети направиха представители на БСК, институт „Отворено общество”, икономическия институт на БАН, НСОРБ и КНСБ.

Представителите на КУПФЕС взеха участие в последвалата дискусия. Петко Ковачев от Института за зелена политика отбеляза високата нужда от реализъм и конкретика в по-нататъшния процес, предвид голямата отговорност на неговите резултати и крайно незадоволителното национално представяне до момента. Настоящият период е изгубен, но имаме възможността да се подготвим по-сериозно за следващия. Борбата в ЕК за запазване и евентуално нарастване на финансовата подкрепа за страната изисква голяма конкретика и ефективно прилагане на секторните стратегии и приоритети, доколкото те вече съществуват.

Драгомир Константинов от секретариата на КУПФЕС направи две предложения за по-нататъшния процес. Необходимо е съществуващият анализ да се допълни с целеви анализ на перспективните възможности, доколкото в част от случаите те не произлизат пряко от даденостите и силните страни (например, един високо рентабилен сектор на израелската икономика е отглеждането на есетрови риби в модерни рибарници, изградени в пустинята).

Друга необходимост за текущия процес е неговото обвързване с регионалното планиране (особено на общинско ниво), което на свой ред трябва да се случи скоро, за да може своевременно да се вземе предвид в новите оперативни програми. Понастоящем местните потребности не се адресират. Териториалното разпределение на европейската подкрепа е хаотично и преобладаващо пренебрегва нуждаещите се територии. Също така, необходимо е значително по-голямо включване на местните общности от реализираното досега.

Обсъждането на стратегическите национални приоритети за периода след 2013 г. продължава. Проектът на Визия, цели и приоритети на НПР е публикуван на електронния портал www.eufunds.bg Там могат да бъдат намерени и вече завършените части от НПР (Анализ на социално-икономическото развитие на Република България и SWOT-анализ на българската икономика).

С благодарност за подкрепата на: