Бележки от участието на Ивайло Хлебаров в 10-то заседание на Комитет за наблюдение на ОПОС.

Ивайло Хлебаров член на секретариата на КУПФЕС. Поради невъзможност за участие на титулярните НПО представители Катерина Раковска и Петър Пенчев той се отзовава на молбата да ги замества. В текста по долу публикуваме неговите бележки (с катки редакции) от участието му в "10-то заседание на Комитет за наблюдение на ОПОС".

На заседанието беше представен "Годишен доклад" по изпълнението на ОПОС . Докладът е бил предварително изпратен за коментари в това число и на НПО. От ЕК изказаха мнението, че това е първият наистина добър доклад на МОСВ за напредъка по ОПОС и се надяват МОСВ да продължат и занапред така. В общи линии хвалебствията прозвучаха малко прекалено (особено ако човек се зачете в отчета), но все пак няма спор, че има значителен напредък в изпълнението по ОПОС

ОС-2 Управление на отпадъци
От информацията в отчета не става ясно с предложените проекти по ОС-2 колко тона отпадъци ще бъдат рециклирани, компостирани или обезвредени. Препоръчах за вбъдеще тези неща да се записват в отчета, за да е ясно какво се постига. Подкрепих коментара на МС, че в отчета е трябвало да се отбележи, че към Декември 2010 не е била транспонирана новата рамкова директива по отпадъци 98/2008. Аргументът ми бе, че липсата на тази директива де факто ограничава стимула за развитие на регионалните системи за управление на отпадъците в посока на разделно събиране и рециклиране. По този начин бъдещите регионални системи, които ще се финансират по ОПОС отново ще се фокусират предимно върху изграждането на депа. От страна на МОСВ коментираха единствено, че за вбъдеще, когато има вече реализирани проекти ще се споменават и постигнатите резултати.

ОС-3 Биоразнообразие
Във връзка с констатацията на МОСВ, че НПО бенефициентите имат проблеми при отчитането на проекти от името на НПО споделих, че проблемите са от друго естество а именно:

“Така записани нещата не са перфектни от наша гледна точка. Не могат да се правят изключения от процедурите за определен тип бенефициент! За да се променят нещата проблемите трябва да бъдат записани по друг начин - не като проблем на бенефициента, а като същностна разлика
между:
1. проектите подавани от общини - които са основно инвестиционни и като цяло се възлагат от бенефициента
2. проектите подавани от НПО - които са основно пряко изпълнение на дейности. МОСВ няма капацитет да извършва верифициране на пряко изпълняване на дейности. В този случай би трябвало да има съвсем друга процедура за контрол и тя да бъде на ниво резултати.” (според Стефан Аврамов) Тази теза беше представена от мен по време на заседанието и получихме покана за среща от Малина Крумова (директор на УО) към края на Юни за уточняване на проблемите и разглеждане на конкретни решения. От страна на Йоана Христова директор Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” бе изказана същата покана. Беше изказана и благодарност към Зелени Балкани, че помагат на МОСВ да разбере как функционират НПО. От МОСВ споделиха, че все пак трябва да има някакъв основа санитарен минимум на документация, която НПО трябва да предоставят за верифициране на разходите.

Следваща стъпка: НПО имащи интерес по тази тема да се свържат с Малина Крумова и да уточнят детайли за среща. Malina Kroumova Йоана Христова yohristova@moew.government.bg

С благодарност за подкрепата на: