Кръгла маса "Визия, цели и приоритети: България 2020”

Кръгла маса по въпросите „Визия, цели и приоритети: България 2020”, ще се проведе на 23 юни 2011 г., от 10:00 ч., в Гранитна зала на Министерския съвет. Дискусията се провежда в рамките на процеса по подготовка на Национална програма за развитие: България 2020 и в съответствие с утвърдената от министър-председателя Концепция за програмиране на развитието на Република България.

Настоящата Кръгла маса е част от третия етап в процеса по подготовка на НПР. Тя е насочена към неправителствените организации, академичните среди и широката общественост с цел максимално информиране на всички заинтересовани страни. Проектът на Визия, цели и приоритети на НПР е публикуван на електронния портал www.eufunds.bg. Там могат да бъдат намерени и вече завършените части от НПР, а именно Анализ на социално-икономическото развитие на Република България и SWOT- анализ на българската икономика.

Кръглата маса ще бъде открита от г-н Томислав Дончев, министър по управление средствата от Европейския съюз

Темите, които ще бъдат във фокуса на дебатите ще бъдат:
Представяне на проект на „Визия, цели и приоритети за Националната програма за развитие: България 2020” - г-н Антон Гладнишки, началник на отдел „Национални стратегически програми за развитие” – Секретариат на Междуведомствената работна група за подготовка на Националната програма за развитие: България 2020

Технологично обновление, иновации и енергийна фективност – повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес - г-н Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара

Доброто управление и развитието на публичния сектор и на обществените услуги (образование, здравеопазване, социални услуги) – основен фактор на икономическото развитие - г-н Боян Захариев, програмен Институт „Отворено общество” директор

Икономика, основана на знанието, и интелигентен растеж - проф. д.ик.н. Гарабед Минасян, Икономически институт на Българската академия на науките

Европа 2020: Очаквания българските общини - г-жа Гинка Чавдарова, Националното сдружение България и предизвикателства изпълнителен директор на на общините в Република България

Социални измерения на догонващото икономическо развитие – необходимост от равителствена намеса за преразпределяне на доходите и ограничаване на социалното изключване - г-н Пламен Димитров, Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България

На срещата ще присъстват представители на секретариата на "Коалиция за устойчиво ползване на Европейските фондове". За резултатите от кръглата маса ще ви информираме своевременно от страниците на сайта FESBG.ORG

С благодарност за подкрепата на: