Ръководство за гражданско наблюдение на европейските средства

Средствата, финансиращи европейските фондове, се събират от данъкоплатците на ЕС и тяхното изразходване трябва да става по прозрачен, отговорен, целесъобразен и законосъобразен начин. Спазването на тези правила води до постигане на основните цели на това финансиране, а именно - намаляване на разликите между силно и по-слабо развитите региони в Европа.

За да бъде гарантирано прозрачното, отговорно, целесъобразно и законосъобразно изразходване на тези средства, е необходим обществен контрол и наблюдение, които да гарантират съответствие между начина на работа на администрацията и очакванията и изискванията на обществото.

AttachmentРазмер
Rakovodstvomonitoring.pdf457.66 KB

С благодарност за подкрепата на: