Бенефициенти по програмите на ЕС са затормозявани от непрофесионални проверки

Организации – бенефициенти по европейските програми в България са обект на проверки от страна на агенцията за държавна финансова инспекция. Самият процес на наблюдение и финансова инспекция на бенефициентите е необходим и полезен, доколкото контролира законосъобразността на отпусканата помощ. Същевременно получаваните от Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) информации дават сигнали, че начинът, по който тези проверки се извършват понастоящем, затормозява работата на бенефициентите и не е в съответствие с добрите европейски практики за подобни проверки.

Служителите, извършващи проверките, не разполагат със служебна или собствена компютърна техника, и разчитат на проверяваните организации да осигурят такава (а също и работни помещения и места за срока на проверките). В допълнение самите проверки изискват копиране на хартиен носител на значителна част от документациите (обяви за тръжни процедури, кореспонденции с отговорните администрации, първични счетоводни документи), което отново се прави за сметка на бенефициентите. Проверяваните организации трябва да осигуряват всички подробни информации, при положение, че голяма част от тях са налични или дори изходящи в архивите на отговорните държавни администрации по програмите. Информираността и квалификацията по програмите на ЕС на служителите в част от проверките също са под въпрос.

По наше мнение сегашната уредба и практика на подобни проверки в част от случаите значително и безпричинно затрудняват работата на бенефициентите по европрограмите, и то при положение, че общото разочарование и отлив от подобни проекти се засилват от месец на месец. Считаме за подходящо да се направи преглед и модернизация на механизма за тези проверки, за да се осъществи прокламираното от министър Томислав Дончев катализиране на бенефициентския интерес и на степента на оползотворяване на достъпните средства. Като един елемент от тази модернизация ние считаме, че проверяващите служители трябва задължително да са оборудвани със собствена компютърна техника. В допълнение преди посещенията на проверявани организации служителите трябва самостоятелно да се запознаят с наличната информация и документация на отговорните държавни администрации по проверяваните програми и проекти. Приоритетното ползване на хартиени носители и копия на документацията също трябва постепенно да се премахне, като противоречащо на добрите практики по програмите на ЕС.

Структурен въпрос във връзка с разглежданите проверки, е доколко конкретно агенцията за финансова инспекция е органът, който да ги осъществява? Начинът за кореспонденция с бенефициентите към момента също е далеч от добрите европейски практики, доколкото такава предварителна кореспонденция на практика не се осъществява, а процедурата за назначаване на подобни проверки се извършва с вътрешна заповед на ръководителя на АФК, задължаваща и проверяваните организации (по аналогия със заповедите за обиск).

Считаме, че процесът на финансов одит и контрол в къси срокове трябва да бъде съгласувано разгледан и оптимизиран в интерес на бенефициентите и програмите на ЕС у нас, включително с обсъждане в Съвета за развитие към МС, и с последващи допълнения и изменения на съществуващата нормативна уредба и практика.

С благодарност за подкрепата на: