Среща на КУПФЕС 29 октомври

Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС (КУПФЕС) проведе работна среща в гр. Варна. Бяха обсъдени резултатите и изводите от завършващия проект "В помощ на гражданския мониториг за ефективно и екологосъобразно ползване Фондовете на Европейския Съюз в България", подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - Фонд за подкрепа на НПО, администриран за България от фондация Екообщност.

Коалицията отчете важни постижения в изграждането на широка НПО мрежа в страната, работеща по дългосрочен мониторинг на фондовете на ЕС в България. Обединението същуствува от над 3 години, като в рамките на конкретния проект то се разшири и обхваща всички планови региони на Република България, освен Южен централен (Списъкът с активните членове е на разположение на http://fesbg.org/node/13). На срещата бяха набелязани бъдещите задачи на КУПФЕС, включващи тематични сфери на гражданско наблюдение и участие в планирането на следващия програмен период за фондовете на ЕС в България.

С благодарност за подкрепата на: