Докладът за междинния граждански мониторинг на европейските фондове: България пропиля три години, не само в усвояване на парите, но и в създаването на система и структури за добро управление на публичните фондове

България пропиля три години, в които се провали в усвояването на европейските фондове, е общият извод на „Доклада за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.“. Документът представен днес (30.09.) от Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) установява, че проблемите са заложени още при програмирането на фондовете. Периодът на предприсъединителните фондове (2000 – 2006), когато трябваше да се изгради капацитета на администрацията и бенефициентите, също беше пропилян. Тогава се създадоха и много от корупционните схеми, някои от които се прилагат и днес.

„Доклад – 2010“ е изработен в периода 2008 – 2010 г. и представя наблюденията, констатациите и препоръките на КУПФЕС за първата половина на програмния период 2007 – 2013 г. За разработването му членовете на коалицията проведоха анкети, обсъждания и други проучвания сред различни групи бенефициенти на фондовете на ЕС, ползваха доклади и други официални информации от страна на Комитетите за наблюдение и управляващите органи на оперативни програми, както и позиции и информации на други НПО, и публикации в медиите.

Основните изводи на Доклада могат да се обобщят така:
• слабо програмиране на оперативните програми;
• нисък капацитет на администрацията и на потенциалните бенефициенти;
• силно усложнени процедури за одобрение и отчитане на проектите;
• недоизградена система за управление и наблюдение - ИСУН;
• лоши практики, вкл. корупционни, неизпълнение на проектите;
• липса на ангажименти към принципите на устойчивото развитие;
• провал на ангажиментите на България в секторите „води“ и „отпадъци“, което ще доведе до нови наказателни процедури;
• задълбочаване на дисбаланса между видовете транспорт в противоречие с основната цел на ОП „Транспорт“

Установени са и много конкретни слабости в управлението на различните оперативни програми.
Независимо от засилената активност на сегашното правителство, което предприема някои стъпки в правилната посока, от Коалицията прогнозират, че до края на периода при този темп ще бъдат усвоени около 15 % от всички средства, предвидени за България.

Докладът излиза с различни препоръки за действие, които биха подобрили използването на еврофондовете. Те са групирани в три групи:
• общи краткосрочни препоръки;
• общи стратегически препоръки;
• препоръки към отделните оперативни програми.

Коалицията очаква, че институциите ще започнат спешен и адекватен диалог с представителите на гражданското общество за това как да бъдат подобрени условията за устойчиво ползване на средствата от европейските фондове. По този начин може да се променят условията на програмиране за периода след 2014 г., за да се гарантира широко и успешно участие на всички партньори и да се подобри драстично качеството на бъдещите стратегически документи и оперативни програми и ефектите от прилагането им.

КУПФЕС включва повече от 40 граждански организации от България, работещи в областта на околната среда, местното развитие, социалните и гражданските права и т.н.

Пълният текст на доклада се намира тук: http://fesbg.org/sites/default/files/Doklad_Watchdog_20100925.pdf

С благодарност за подкрепата на: