Независимо женско дружество „Самосъзнание” - Бургас обжалва необосновано отхвърляне на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

На 09 август 2010 г. Оценителната комисия за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване”, отказва финансиране на проект на Независимо женско дружество „Самосъзнание” на тема "Ученическа академия за децата в риск". Мотивите са два:
- услугата, която ние кандидатът предвижда “Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”, не е допустим тип услуга за финансиране по компонент 1” и
- партньор по проекта участва в услугата, но няма лиценз от ДАЗД и регистрация в АСП въз основа на лиценза от ДАЗД за предоставяне на социални услуги за деца,

В официално писмо от 16 август 2010 г. до Агенцията за социално подпомагане към МТСП с копие до Комисията по труда и социалната политика в НС, Независимо женско дружество „Самосъзнание” - Бургас възразява срещу отхвърлянето на проектното ни предложение и доказва съгласуваността на проектопредложението си с условията за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”. Дружеството твърди, че:
- предлаганата услуга отговаря на компонент 1, т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване по схемата,
- партньорът по проекта не участва пряко в предоставянето на социалната услуга, а оказва организационна, методическа и административна помощ, подпомагащи изпълнението на проекта, което отговаря на т. 3.1.3 от Насоките за кандидатстване за допустимост на партньорите.

Пълния текст на писмото можете да прочетете в прикачения документ.

AttachmentРазмер
Burgas_BG051PO001-5.2.06-0125.doc64.5 KB

С благодарност за подкрепата на: