Регистрация за участие в групата за обществен диалог към Съвета за координация при управлението на средствата на ЕС

За поддържането на редовен диалог и сътрудничество с гражданите и гражданските организации към Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз бе създадена група за обществен диалог, в която могат да участват всички, които проявяват интерес към темата. Групата не провежда присъствени заседания. Консултациите и дискусиите стават по електронен път.

За участие в нея, гражданите и гражданските организации могат да се регистрират като изпратят е-mail на адрес: eufunds-public(at)government.bg, като посочат съответно трите си имена или името на организацията (съгласно съдебната регистрация), лице за контакт (трите имена), адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.

Регистрираните участници в работната група получават проектите на нормативни документи, свързани с процеса на усвояване на средствата от от ЕС, за да могат да изразят своите предложения и коментари по тях. Те получават и редовна информация за състоянието на отделните оперативни програми. Участниците могат да задават теми за дискусии като поставят предложения и проблеми за обсъждане, чрез изпращането им на е-mail адрес: eufunds-public(at)government.bg.

С благодарност за подкрепата на: