Фондовете на ЕС – къде сме ние?

През последните няколко месеца членове на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на Фондовете на ЕС(ФЕС) проведоха национално проучване относно становищата на български организации, кандидатствали за финансиране от ФЕС от 2007 до сега. Интервюта бяха проведени с над 100 от най-активните организации в страната – бизнесa, НПО, читалища, общини, висши училища и др.
Сред изследваните с най-голям дял са – организациите с нестопанска цел, които заедно с читалищата представляват 41,58% от участвалите в изследването. Отговорилите на 21 въпроса от проучването изложиха своите мнения и препоръки за подобряване на работата по Оперативните програми. Данните от проучването ще бъдат включени в изготвяния от Коалицията доклад за Оперативните програми в България 2007-2010, който предстои да бъде публикуван.
Най-интересните резултати от проучването са следните:
Сред организациите участвали в проучването най-голям е бил интересът към следните оперативни програми: 72,28% - ОПРЧР; 36,63% - ОПАК; 35,64% - ОПРР; 28,71% - ПРСР и 19,8% - ОПОС. Повече от половината от участвалите в проучването организации не са работили в мрежа с собствената община и този факт е сигнал, ако не за разграничаване,то поне за не най-доброто координирано управление на средства от тези фондове.
Данните от проучването сочат, че в разглеждания прериод общините са подали поне 457 проекти по оперативните програми/ според твърденията на респондентите/, а са спечелили 214. Тези данни трябва да се разглеждат, като приблизителни, защото и самите респонденти, често са се колебаели относно точните числа.
Налага се извода, че извън бизнес структурите изискването за съфинансиране се приема като тежко, почти непосилно бреме и пречка пред реализацията на проекти по повечето от ОП. Прокрадва се мнение, че тези изисквания се налагат за да се намали броя на кандидатстващите и така се селектират на икономически принцип способните да участват в управление на средства по ФЕС.
Данните от проучването показват, че като най-сериозен проблем интервюираните смятат наличието на неустойчиви процедури, неясни правила и противоречиви указания по Оперативните програми. Това мнение, категорично се изказва от 36,63% от всички изследвани.
Като обобщение може да се каже – организациите, чрез участвалите в интервюирането техни представители, декларират сериозни проблеми в комуникацията и координацията между трите нива в системата на реализация на оперативните програми в страната ни, като същевременно отбелязват сериозните вътрешни напрежения в повечето от организациите, ефект от формализиран, недоброжелателен и често неефективен контрол и неустойчиви правила и процедури.

С благодарност за подкрепата на: