ГРАЖДАНСКО СТАНОВИЩЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

На 18 февруари 2010 година Enterprise Europe Network и Търговско- промишлена палата – Добрич, проведоха кръгла маса за обсъждане на напредъка по усвояването на средства от структурните фондове.
На срещата присъстваха представители на: неправителствени организации; общини; малкия и среден бизнес; консултанти; медиите; и заинтересовани от темата лица. Всички притежават сериозен опит в областта на кандидатстването и работата по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.
Участниците в срещата се запознаха информативно с актуалните действащи програми и с проекта „ В помощ на гражданския мониторинг за ефективно и екологосъобразно ползване Фондовете на Европейския съюз в България”.
Присъстващите дискутираха по темите: какъв е техният опит в разработка и управление на проекти по Оперативните програми; как се организират обществените поръчки и има ли необходимата прозрачност; как да се оптимизират процедурите по отчетността и плащанията; как се гарантира устойчивост на проектните резултати.
Като част от своята дейност в подкрепа на малките и средни предприятия Enterprise Europe Network и Търговско промишлена палата – Добрич, имат за задача периодично и своевременно да информират бизнеса по въпросите, свързани с възможностите за кандидатстване по Еврофондовете, както и да дават обратна връзка по отношение на реализацията на вече одобрени проекти.
Участниците се обединиха около следното, което те отчитат като пречки и трудности, свързани с усвояването на средства от Еврофондовете:

Общи бележки:
- няма равнопоставеност между правата и задълженията на бенефициентите – изпълнители на проекти и Управляващия орган (сроковете са само за изпълнителите и по никакъв начин не обвързват посредника между Еврофондовете и изпълнителите);
- Управителните органи са към съответните министерства. При смяна на управляващите обикновено се подменя и персоналът на УО. За съжаление, административно партийният подход в назначаването на „свои хора” води до зацикляне на оперативните програми; до неусвояване или забавено усвояване на средствата; до забавяне, а някъде и до спиране на целия проектен цикъл; до нанесени щети и пропуснати ползи за бенефициентите; до увеличена задлъжнялост и фалити на предприятия; до растеж на скептицизма, че европейските средства са предназначени да реализират добри идеи и практики.

При фаза кандидатстване:
- липсата на изискване за опит на кандидатстващия води до бързо сформирани НПО, близки до партийни и местни лидери, които нямат мисия за работа в съответната сфера, но печелят финансиране;
- обявяване на покана за кандидатстване преди да е получено одобрение за съответствие по дадена програма от Брюксел, с цел да се оптимизират сроковете. Поканата се канселира и проектните предложения не получават оценка, но затова пък „захранват” с проектни идеи други „заинтересовани”.

При фаза изпълнение:
- промяна на специалните условията в хода на една и съща програма,
- слаб капацитет на администрацията – проблеми с комуникациите и нереалистични срокове за подаване на допълнителни документи;

При фаза на отчитане:
- проблеми, свързани с издължаване на балансовите плащания- при приключил и отчетен проект и подадени документи за балансово плащане, се бавят преводите. Когато това се случва в условия на финансова криза е равнозначно на фалит за изпълняващата фирма.

Препоръки:

1. При планирането за периода 2014 – 2020 година по Програмата за развитие на селските райони, да се предвидят мерки, които да са адекватни на нуждите и нагласите на земеделските производители и да са по-добре разчетени финансово. В момента част от мерките са изчерпани, а интерес към друга част напълно отсъства (изпълняват се „мъртви” мерки, а не се планират такива, от които има нужда).

2. Управителните органи по програмите на Структурните фондове и програмата за Развитие на селските райони да не са подчинени на Министерствата, а да се позиционират в структури, избрани с обществена поръчка.

3. За различните фази – подготовка, кандидатстване и изпълнение да има конкретни срокове и ангажименти както за кандидатстващите, така и за управителните органи;

4. Да е ясна структурата на мониториг органите и координацията между отделните звена още на етап подготовка и кандидатстване.

5. При обществените поръчки – в условията за обява да се залагат и условия за покриване на стандарти, изисквания за безопасност и противопожарни условия, гаранционни срокове и поддръжка, а не основен критерий да бъде най-ниската цена.

6. Да има разписани ръководства за управление на финансираните проекти и това да се случва на етап – подписване на договора за финансиране.

С благодарност за подкрепата на: