MLOP BLACK SEA

Предмет: Програмата има за цел да осигури по-силно и по-устойчиво икономическо и социално развитие на страните с излаз на Черно море, техните общности и организации.
Общ бюджет: 18,86 млн. евро, от които 17,31 млн. евро се осигуряват от ЕФРР, а 1,56 млн. евро са национално съ-финансиране.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: Общински и регионални администрации, НПО в областите на екологията, научните изследвания, висши учебни заведения в ържавите с излаз на басейна на Черно море: Армения, Азербейджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Руската федерация, Турция, Украйна, Румъния.
Управляващ орган: JMA (Joint Management Authority – Съвместен управляващ орган), базиран в Министерството на развитието, благоустройството и жилищната политика на Румъния.
Междинно звено: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат) на програмата, базиран в Министерството на развитието, благоустройството и жилищната политика на Румъния.

С благодарност за подкрепата на: