ТСГ България Гърция

Предмет: Промоция на транс-граничния регион България-Гърция чрез регионално сближаване и подобряване на неговата  конкурентоспособност.
Общ бюджет: Повече от 130 млн. евро, от които ЕФРР осигурява 111 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: общини и разнообразни други публични и частни лица в пограничния район България – Гърция.
Управляващ орган: дирекция „Управляващ орган на програма Интеррег”, Министерство на икономиката и финансите, Солун, Гърция; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, България.
Междинно звено: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат)  България – Гърция.

С благодарност за подкрепата на: